Panchayat Raj Result 2013

By | July 1, 2013

Gujarat Panchayat Raj Result 2013. – Gujarat Panchayat Seva Board declared Result of Multi Purpose Health worker (Male) Advertisement 1/2011-12 on official site http://panchayat.gujarat.gov.in.

Candidate can see result on official site.

Click Here to see Final Result of PDF File 

Official Result of Panchayat Raj As seen on http://panchayat.gujarat.gov.in

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા અપાયેલ મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર(પુરૂષ) વર્ગ-૩ની જગ્યાની પરીક્ષાના પરીણામના આધારે બહાર પડાયેલ સુધારેલ આખરી પસંદગીની યાદીમાં સમાવેલ ઉમેદવારોના બેઠક નંબર અને ફાળવેલ જિલ્લાની યાદી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code